LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Međunarodna akreditacija

AZVO među najbolje ocijenjenim agencijama za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja u Europi

Međunarodno vrednovanje za cilj je imalo obnovu punopravnog članstva AZVO-a u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Međunarodno vrednovanje za cilj je imalo obnovu punopravnog članstva AZVO-a u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) uspješno je prošla postupak međunarodnog vanjskog vrednovanja čime je po treći put od svog osnutka (2005. godine) potvrdila vjerodostojnost i kvalitetu svoga rada, odnosno postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju koje provodi, čime je posljedično potvrđena i kvaliteta sustava hrvatskog visokog obrazovanja.

 

Međunarodno vrednovanje za cilj je imalo obnovu punopravnog članstva AZVO-a u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) i statusa AZVO-a u Europskom registru za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

 

AZVO je punopravan član ovih udruženja od 2011. godine, a dužan je, kao i druge europske agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, ovaj postupak proći svakih pet godina u svrhu obnove članstva. Postupkom se provjerava usklađenost rada AZVO-a sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - ESG) – onima koji se odnose na sam rad Agencije te onima koji se odnose na postupke vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju koje Agencija provodi.

 

Opsežni postupak vanjskog vrednovanja AZVO-aThe ENQA Agency Review Process, koji je koordinirala ENQA započeo je u studenome 2020. godine i trajao je do ožujka 2022. godine te je obuhvaćao nekoliko koraka: izradu Samoanalize Agencije, posjet stručnog međunarodnog povjerenstva Agenciji, izradu završnog izvješća povjerenstva, analizu i odobrenje izvješća od strane ENQA-inog tijela Agency Review Committee te donošenje konačne odluke ENQA-inog Odbora o ishodu postupka s uputama za naknadno praćenje.

 

Posjet međunarodnog neovisnog stručnog povjerenstva koji je imenovala ENQA je obavljen u lipnju 2021. godine, pri čemu se održao niz virtualnih sastanaka s različitim grupama dionika, poput predstavnika visokih učilišta, domaćim i stranim recenzentima, studentima, gospodarstvenicima, predstavnicima javne i državne uprave te s predstavnicima AZVO-a. Povjerenstvo je Izvješće izradilo krajem rujna 2021. godine, nakon čega je analizu Izvješća u studenome 2021. godine izvršio ENQA-in Agency Review Committee tražeći od stručnog povjerenstva manje nadopune Izvješća. Nakon toga je finalno Izvješće upućeno ENQA-inom Odboru koje je na svojoj redovitoj sjednici održanoj u ožujku 2022. godine donio Odluku o pozitivnom vanjskom vrednovanju AZVO-a, odnosno obnovi njegovog punopravnog članstva u ENQA-i.

 

ENQA-ino Izvješće o vrednovanju AZVO-a koristit će se i u postupku obnove statusa AZVO-a u Europskom registru za osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja – EQAR-u, o čijem ishodu će odluku u idućim mjesecima donijeti EQAR Register Committee.

 

Glavni nalazi vanjskog vrednovanja AZVO-a

 

Europske agencije za osiguravanje kvalitete ocjenjuju se prema Europskim standardima i smjernicama (ESG) pri čemu su moguće četiri ocjene ispunjenosti standarda: not implemented, partially implemented, substantially implemented i fully impelmented.

 

AZVO je u svim standardima ocijenjen ocjenom fully implemented (u potpunosti ispunjeno) te samo za jedan standard ocjenom substantially implemented (vezano za taj standard preporučeno je uključivanje studentskog predstavnika u Povjerenstvo za naknadno praćenje i Povjerenstvo za prigovor).

 

Time se AZVO uvrstio medu najbolje ocijenjene agencije u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) te potvrdio kvalitetu i vjerodostojnost svoga rada.

 

Naglasci iz završnog Izvješća međunarodnog povjerenstva:

 • AZVO je prepoznat kao tijelo koje ima ključnu ulogu za razvoj hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti.
 • Posebno se pohvaljuje visoka kvaliteta i analitički pristup pri izradi Samoanalize AZVO-a te usmjerenost AZVO-a na provođenje unapređenja u skladu s preporukama koje je dobio u prošlom ciklusu vanjskog vrednovanja.
 • Rad AZVO-a je visoko cijenjen i ulijeva povjerenje, što su istaknuli svi predstavnici akademske zajednice s kojima se povjerenstvo sastalo.
 • Iako je rad Akreditacijskog savjeta AZVO-a neovisan i nema utjecaja trećih strana, autonomiju AZVO-a trebalo bi dodatno ojačati na način da AZVO donosi konačne odluke u postupcima akreditacije. Također, može se dodatno osnažiti zastupljenosti različitih dionika u sastavu Akreditacijskog savjeta kao i studentskih predstavnika u novim tijelima AZVO-a.
 • Profesionalizam i posvećenost Uprave AZVO-a i koordinatora koji sudjeluju u postupcima vanjskoga vrednovanja prepoznati su i cijenjeni od strane vanjskih dionika.
 • lako je AZVO u nove modele akreditacije ugradio sve za sada raspoložive elemente Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), u skladu sa daljnjim razvojem HKO-a, treba voditi računa da se u procesima inicijalne akreditacije provjerava usklađenost sa standardima kvalifikacija i zanimanja ako oni postoje.
 • AZVO je u novom modelu akreditacije osnažio dimenziju koja se odnosi na unapređenja visokih učilišta (kroz primjere dobre prakse, preporuke za unaprjeđenje i sl.). Naknadno praćenje je često izazov mnogim agencijama i u tom se smislu pohvaljuje osnivanje Povjerenstva za naknadno praćenje.
 • Zastupljenost međunarodnih eksperata u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje je vrlo visoka te visoka učilišta pohvaljuju kvalitetu povjerenstava i značajnu zastupljenost međunarodnih eksperata.
 • Unaprijeđena je metodologija vanjskih vrednovanja i otklonjena su određena preklapanja postupaka koja su zamijećena u prethodnom ciklusu. Procesi vanjskih vrednovanja su fit for purpose i prilagođeni specifičnostima i potrebama hrvatskog sustava visokog obrazovanja, što predstavlja glavni razlog zašto bi omogućavanje inozemnim agencijama da provode vrednovanja u Hrvatskoj predstavljalo određeni rizik. U daljnjem planiranju budućih vrednovanja treba voditi računa o ravnoteži između koristi tih postupaka i opterećenja visokih učilišta.
 • Unaprijeđena je kvaliteta završnih izvješća o vanjskim vrednovanjima, a posebno se pohvaljuje vodeća uloga AZVO-a u europskom projektu DEQAR (The Database of External Quality Assurance Results) i podrška AZVO-a drugim agencijama.
 • Pohvaljuju se tematske analize AZVO-a izrađene na temelju nalaza vanjskih vrednovanja te one mogu poslužiti za daljnji razvoj hrvatskog sustava visokog obrazovanja i donošenje odluka utemeljeno na podacima.
 • Preporučuje se nastaviti s aktivnostima na razvoju baze podataka koja će služiti kao podrška procesima vanjskog vrednovanja i biti povezana s drugim relevantnim nacionalnim bazama podataka o visokom obrazovanju i znanosti.
 • U nekoliko je postupaka inicijalne akreditacije za osnivanje novih sveučilišta zaobiđena procedura AZVO-a i to se ne bi smjelo događati jer može narušiti povjerenje u vjerodostojnost nacionalnog sustava osiguravanja kvalitete.

Završno Izvješće stručnog povjerenstva nalazi se na poveznici.

FOTO: UNSPLASH