LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Deficitarni studiji diljem RH

Deficitarni studijski programi donose dodatne bodove za dom; evo i koji su to studiji!

Donosimo popis deficitarnih studijskih programa u hrvatskim županijama za akademsku godinu 2020/2021.

Donosimo popis deficitarnih studijskih programa u hrvatskim županijama za akademsku godinu 2020/2021.

Deficitarni studijski programi prema članku 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje donose dodatne bodove pri prijavi na natječaj za smještaj i to na način da studenti deficitarnih studijskih programa koji se nalaze u prvih 10 na listi takvih programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostvaruju najviše 200 dodatnih bodova, a isto vrijedi i za dvopredmetne studije.
Vezano:
Sveučilište u Splitu u sklopu svojega Natječaja objavilo je popis deficitarnih studijskih programa za sljedeću akademsku godinu i to u 20 županija Republike Hrvatske te Grada Zagreba, a popis istih možete pročitati u nastavku.

U Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji to su sljedeći studijski programi, od prvoga prema desetome:  medicina, matematika – nastavnički smjer, računarstvo, elektrotehnika i informacijska tehnologija, rehabilitacija, logopedija, strojarstvo, germanistika, farmacija,  fizika – nastavnički smjer.

U Krapinsko-zagorskoj županiji prva je na popisu medicina, zatim slijedi strojarstvo, pa građevinarstvo, matematika, logopedija, anglistika, germanistika, elektrotehnika i informacijska tehnologija, farmacija i informatika.

Sisačko-moslavačka županija na svojem popisu na prvom mjestu ima elektrotehniku i informacijsku tehnologiju, nakon čega slijedi računarstvo, strojarstvo, građevinarstvo, kemijsko inženjerstvo, farmacija, medicina, logopedija, anglistika i matematika.

U Karlovačkoj županiji deficitarni programi redom su: medicina, informatika, farmacija, fizika, matematika, elektrotehnika, strojarstvo, računarstvo, građevinarstvo i logopedija.

Medicina je na prvom mjestu, nakon nje idu elektrotehnika, matematika, logopedija, farmacija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, strojarstvo, građevinarstvo, engleski jezik i njemački jezik u Varaždinskoj županiji.

U Koprivničko-križevačkoj županiji na prvom je mjestu medicina, nakon koje slijedi matematika, pa fizika te rehabilitacija, logopedija, strojarstvo, građevinarstvo, glazbena umjetnost, njemački jezik, engleski jezik.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prva je na popisu medicina, nakon nje slijedi matematika – nastavnički smjer, engleski jezik – nastavnički smjer, njemački jezik – nastavnički smjer, edukacijska rehabilitacija, informatika – nastavnički smjer, socijalni rad, fizika – nastavnički smjer, građevinarstvo i strojarstvo.

Primorsko-goranska županija na prvom mjestu ima računarstvo, zatim slijedi strojarstvo, elektrotehnika, medicina, farmacija, rehabilitacija, logopedija, brodogradnja, građevinarstvo te fizika i matematika – nastavički smjer. 

U Ličko-senjskoj županiji prvi studij na popisu deficitarnih studijskih programa jest medicina, nakon toga ide logopedija, glazbena pedagogija, farmacija, informatika, psihologija, matematika, socijalni rad te medicinska biokemija i biologija.

U Virovitičko-podravskoj županiji to su medicina, računarstvo, građevinarstvo, socijalni rad, anglistika, germanistika, strojarstvo, farmacija, glazbena pedagodija i edukacijska rehabilitacija.

Požeško-slavonska tu ubraja medicinu, farmaciju, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, strojarstvo, anglistiku, germanistiku, građevinarstvo, edukacijsku rehabilitaciju, računarstvo i matematiku i informatiku – nastavnički smjer.

Brodsko-posavska županija prvu na popisu ima medicinu, zatim ide farmacija, logopedija, dentalna medicina, strojarstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, anglistika, računarstvo, matematika.

U Zadarskoj županiji prva je medicina, zatim ide matematika – nastavnički smjer, sestrinstvo, farmacija, računarstvo, građevinarstvo, fizika – nastavnički smjer, elektrotehnika, strojarstvo, biolologija – nastavnički smjer. 

U Osječko-baranjskoj deficitarni su sljedeći programi: medicina, strojarstvo, matematika i računarstvo, računarstvo, dentalna medicina, farmacija, geografija – nastavnički smjer, matematika, rani i predškolski odgoj i obrazovanje i fizika. 

Šibensko-kninska županija prvu na listi ima medicinu, zatim slijedi socijalni rad, farmacija, logopedija, rehabilitacija, računarstvo, strojarstvo, njemački jezik, arhitektura i građevinarstvo.

U Vukovarsko-srijemjskoj to su: medicina, dentalna medicina, farmacija, edukacijska rehabilitacija, logopedija, socijalni rad, građevinarstvo, elektrotehnika, računarstvo i drvna tehnologija.

Splitsko-dalmatinska županija na svojemu popisu ima medicinu, farmaciju, rehabilitaciju, socijalnu pedagogiju, logopediju, psihologiju, socijalni rad, matematiku, fiziku i informatiku.

U Istarskoj županiji deficitarni studijski programi jesu: medicina, matematika – nastavnički smjer, fizika – nastavnički smjer, građevinarstvo, elektrotehnika, rehabilitacija, informatika – nastavnički smjer, biologija – nastavnički smjer, logopedija i kemija – nastavnički smjer.

Dubrovačko-neretvanska županija na popisu deificitarnih studija ima fiziku, kemiju, latinski, matematiku, informatiku, farmaciju, biokemiju, medicinu, edukacijsku rehabilitaciju i arhitekturu. 

U Međimurskoj županiji takvi su programi medicina, stojarstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, računarstvo, matemematika i fizika – nastavnički smjer, psihologija, logopedija, farmacija i rehabilitacija.
FOTO: UNSPLASH