LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Novi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Za varanje na ispitu pismena opomena, za zlouporabu indeksa teža kazna

Najviše novosti odnosi se na stegovni postupak. Rok za pisanu prijavu produžen je s tri dana na čak šest mjeseci. Ovom odredbom nastoji se stati na kraj svima koji naprave težu povredu obveze iz Pravilnika, a kazna može biti zabrana polaganja ispita, te privremeno ili trajno isključenje sa studija.

Najviše novosti odnosi se na stegovni postupak. Rok za pisanu prijavu produžen je s tri dana na čak šest mjeseci. Ovom odredbom nastoji se stati na kraj svima koji naprave težu povredu obveze iz Pravilnika, a kazna može biti zabrana polaganja ispita, te privremeno ili trajno isključenje sa studija.

U tijeku je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je otvorena na drugoj redovnoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine i traje do 15. siječnja 2018. Dok se novi ne donese, na snazi je stari pravilnik iz 2010. godine  

Najviše novosti odnosi se na stegovni postupak. Rok za pisanu prijavu produžen je s tri dana na čak šest mjeseci. Ovom odredbom nastoji se stati na kraj svima koji naprave težu povredu obveze iz Pravilnika, a kazna može biti zabrana polaganja ispita, te privremeno ili trajno isključenje sa studija.

Neke od težih povreda uključuju nepoštivanje općih akata i odluka nadležnih tijela, zlouporaba indeksa, krivotvorenje potpisa nastavnika, plagiranje seminarskog, završnog ili diplomskog rada, svaka vrsta diskriminacije i uznemiravanja pa čak i uporaba alkohola i opojnih droga.

U lakše povrede spadaju varanje na ispitu, opetovano neopravdano kašnjenje na nastavu ili nedopušteno napuštanje nastave, opetovano neodjavljivanje ispita u predviđenom roku i korištenje tuđeg elektroničkog identiteta. Za ovu vrstu povrede Pravilnik propisuje pisanu opomenu.

Odluku donosi Stegovno povjerenstvo, u starom pravilniku Stegovni sud, koje ima tri člana od kojih je jedan student. Mandat im traje dvije godine

– Stručno vijeće znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta imenuje i razrješava predsjednika i jednog člana te njihove zamjenike iz reda nastavnika na prijedlog dekana/pročelnika, a jednog člana i zamjenika iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. –

Kako bi prijava nedopuštenog ponašanja bila ažurnija, ukinuta je usmena prijava. Do sada je ona prethodila pisanoj prijavi. Osim toga, prijavu, odnosno službenu zabilješku, podnositelj mora potpisati, a anonimne se prijave više neće razmatrati.

U člancima 14. i 15. novog pravilnika stoji kako Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mora sadržavati osobne podatke o studentu, opis stegovnog djela te obrazloženje iz kojeg proizlazi osnovanost sumnje da je stegovno djelo počinjeno. Ubuduće će se sjednica Stegovnog povjerenstva morati održati u roku od petnaest dana od dana primitka zahtjeva dekana/pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.

Novim pravilnikom uređuje se način dostave zahtjeva o pokretanju postupka studentu. Oba pravilnika naglašavaju kako se rasprava o stegovnom postupku može voditi čak i ako student nije prisutan, a uredno mu je uručen poziv. Pod tim se podrazumijeva dostava osobnom predajom, poštom ili putem oglasne ploče fakulteta.

– U slučaju da se poziv na sjednicu studentu ne može uručiti putem pošte, dostava se obavlja oglašavanjem na oglasnoj ploči znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, pa se nakon proteka roka od osam (8) dana od dana oglašavanja smatra da je dostava obavljena uredno. – 

Produžen je i rok za odgovor na žalbu. Na odluku Povjerenstva student ima pravo podnijeti žalbu u roku od osam dana, a Povjerenstvo mora donijeti rješenje na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici.

No stegovni postupak može otići i u zastaru i to nakon dvanaest mjeseci od povrede pravilnika. Ali ako se radi o kaznenom djelu, zastara nastupa kada i zastara za kazneno djelo. Dodatak novom pravilniku je i zamrzavanje rokova u stegovnim postupcima u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.

Velika je novost i privremeno oduzimanje indeksa kao dodatne evidencijske isprave s ciljem izricanja privremene stegovne mjere.

– Ako postoji osnovana sumnja da je student počinio težu povredu iz članka 7. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, dekan/pročelnik, odnosno prodekan za nastavu / zamjenik pročelnika za nastavu i studente u slučaju spriječenosti dekana/pročelnika, može donijeti odluku o privremenom oduzimanju indeksa. (2) Oduzeti indeks zadržava se do okončanja stegovnog postupka. (3) Oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje završnog, odnosno diplomskog rada, polaganje kolokvija te pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja. (4) Odlukom o oduzimanju indeksa neki se oblik nastave ili provjere znanja može izuzeti od zabrane. –

Javna rasprava traje do 15. siječnja 2018. Studenti i svi drugi svoje opaske mogu poslati Studentskom zboru na e-mail szbor.os@gmail.com s naznakom „Javna rasprava – Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata“.

Novi pravilnik možete preuzeti ovdje.

FOTO: FOTO: PIXABAY