Preddiplomski stručni studij "Poslovne ekonomije" i "Ekonomije"

Mape sa materijalima

Poslovanje u vanjskoj trgovini

9 materijala

Računovodstveno izvješćivanje

9 materijala

Platni promet

8 materijala

Turistička geografija

7 materijala

Ekonomska geografija

6 materijala

Marketing

6 materijala

Novac i kredit

5 materijala

Osobne financije

5 materijala

Poslovno planiranje

5 materijala

Osnove poduzetništva

4 materijala

Poslovno bankarstvo

4 materijala

Osnove ekonomije

3 materijala

Porezni sustav Hrvatske

3 materijala

Poslovni engleski jezik A2

3 materijala

Interna kontrola i revizija

2 materijala

Osnove trgovačkog prava

2 materijala

Poslovanje turističkih agencija i turoperatora

2 materijala

Poslovni engleski jezik A1

2 materijala

Primjena računala u poslovnoj praksi

2 materijala

Transport, špedicija i osiguranje

2 materijala

Gospodarska matematika

1 materijal

Osnove financiranja poduzeća

1 materijal

Osnove hrvatskog gospodarstva

1 materijal

Osnove turizma

1 materijal

Poslovanje hotela

1 materijal

Poslovanje u unutarnjoj trgovini

1 materijal

Poslovni njemački jezik A2

1 materijal

Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom

1 materijal

Uvod u gospodarsku statistiku

0 materijala

Engleski u poslovanju 1

0 materijala

Engleski u poslovanju 2

0 materijala

Engleski u poslovanju 3

0 materijala

Knjigovodstvo s obračunom proizvodnje

0 materijala

Njemački u poslovanju I

0 materijala

Osnivanje i poslovanje malih poduzeća - praktikum

0 materijala

Osnove računovodstva

0 materijala

Početni engleski u poslovanju 1

0 materijala

Početni engleski u poslovanju 2

0 materijala

Početni engleski u poslovanju 3

0 materijala

Početni njemački u poslovanju I

0 materijala

Poslovanje poduzeća u putničkom prijevozu

0 materijala

Poslovni njemački A1

0 materijala

Specifični oblici turizma

0 materijala

Trgovina - praktikum

0 materijala

Turizam - praktikum

0 materijala

Uvod u analizu financijskih izvještaja

0 materijala