Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovne ekonomije" i "Ekonomije"

Mape sa materijalima

Informatika

28 materijala

Statistika

17 materijala

Burze vrijednosnica

16 materijala

Računovodstvo

12 materijala

Makroekonomija

11 materijala

Matematika

8 materijala

Turistička geografija

8 materijala

Financijske institucije i tržišta

7 materijala

Marketing

7 materijala

Međunarodni financijski menadžment

7 materijala

Mikroekonomija

7 materijala

Trgovačko pravo

6 materijala

Ekonomska sociologija

5 materijala

Osnove ekonomije

5 materijala

Osobne financije

5 materijala

Poslovne financije

5 materijala

Međunarodna ekonomija

4 materijala

Poduzetništvo

4 materijala

Ekonomika zdravstva

3 materijala

Javne financije

3 materijala

Međunarodno poslovanje

3 materijala

Demografija

2 materijala

Ekonomska politika

2 materijala

Financiranje društvenih djelatnosti

2 materijala

Gospodarstvo Hrvatske

2 materijala

Informacijski sustavi u trgovini

2 materijala

Makroekonomija EU

2 materijala

Menadžment nabave

2 materijala

Modeli financiranja posebnih namjena

2 materijala

Operacijski menadžment

2 materijala

Organizacija

2 materijala

Porezni sustav RH

2 materijala

Promocija u turizmu

2 materijala

Upravljanje bankama

2 materijala

Upravljanje marketingom

2 materijala

Analiza finacijskih izvještaja

1 materijal

Ekonomika obrazovanja

1 materijal

Ekonomska povijest

1 materijal

Financijska matematika

1 materijal

Informatizacija poslovnih procesa

1 materijal

Istraživanje turističkih tržišta

1 materijal

Lokalne financije

1 materijal

Marketing neprofitnih organizacija

1 materijal

Menadžment

1 materijal

Menadžment neprofitnih organizacija

1 materijal

Menadžment sporta u turizmu

1 materijal

Metodika projektiranja organizacije

1 materijal

Monetarna politika

1 materijal

Nacionalni računi

1 materijal

Osnove poslovne analize

1 materijal

Poduzetništvo u turizmu

1 materijal

Politička ekonomija

1 materijal

Poslovna etika

1 materijal

Poslovna logistika

1 materijal

Poslovna statistika

1 materijal

Poslovno odlučivanje

1 materijal

Povijest ekonomske misli

1 materijal

Pravo tržišnog natjecanja

1 materijal

Projektni menadžment

1 materijal

Regionalne ekonomske integracije

1 materijal

Sigurnost informacijskih sustava

1 materijal

Turizam

1 materijal

Turizam i okoliš

1 materijal

Upravljačko računovodstvo

1 materijal

Upravljanje poslovnim dokumentima

1 materijal

Upravljanje proizvodom

1 materijal

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

1 materijal

Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama

0 materijala

Baze podataka

0 materijala

Demografske metode i modeli

0 materijala

Ekonometrija

0 materijala

Ekonomika energetike

0 materijala

Ekonomika okoliša

0 materijala

Ekonomika prometa

0 materijala

Ekonomika rada

0 materijala

Ekonomika razvoja

0 materijala

Ekonomske integracije i regionalna politika

0 materijala

Europsko tržišno pravo

0 materijala

Europsko ugovorno pravo

0 materijala

Financijsko modeliranje

0 materijala

Industrijska organizacija

0 materijala

Integrirani sustavi upravljanja

0 materijala

Internetski marketing

0 materijala

Investicijska analiza

0 materijala

Kanali distribucije

0 materijala

Linearno programiranje i teorija igara

0 materijala

Maloprodaja i moda

0 materijala

Marketing inovacija

0 materijala

Marketing malih i srednjih poduzeća

0 materijala

Matematička ekonomija

0 materijala

Međunarodno poduzetništvo

0 materijala

Međunarodno poduzetništvo (e-kolegij)

0 materijala

Menadžerske simulacijske igre

0 materijala

Menadžment zaštite okoliša

0 materijala

Mikroekonomska teorija

0 materijala

Modeli rasta

0 materijala

Modeliranje financijskih serija

0 materijala

Modeliranje sistemskom dinamikom

0 materijala

Numeričke metode u ekonomiji

0 materijala

Odnosi s javnošću

0 materijala

Oglašavanje

0 materijala

Operacijska istraživanja

0 materijala

Osnove poslovnog njemačkog

0 materijala

Planiranje poslovnih transformacija

0 materijala

Politička ekonomija globalizacije

0 materijala

Politička ekonomija posttranzicijskih zemalja

0 materijala

Politike i režimi deviznih tečajeva

0 materijala

Politike zapošljavanja

0 materijala

Poslovna prognostika

0 materijala

Poslovni engleski jezik

0 materijala

Poslovni francuski jezik

0 materijala

Poslovni informacijski sustavi

0 materijala

Poslovni njemački

0 materijala

Poslovni španjolski jezik

0 materijala

Poslovni talijanski jezik

0 materijala

Povijest hrvatske ekonomske misli

0 materijala

Prometna politika u turizmu

0 materijala

Specifični oblici turizma

0 materijala

Statističke metode za ekonomske analize

0 materijala

Statističke metode za poslovno upravljanje

0 materijala

Strateški menadžment

0 materijala

Teorija igara

0 materijala

Upravljanje cijenama

0 materijala

Upravljanje institucionalnim investitorima

0 materijala

Upravljanje korporacijskim rizicima

0 materijala

Upravljanje odnosima s dobavljačima

0 materijala

Upravljanje profitom

0 materijala

Upravljanje znanjem

0 materijala

Urbana ekonomika

0 materijala

Uvod u kontroling

0 materijala