(Obvezni) izborni predmeti

Mape sa materijalima

Kultura, identitet i globalizacija

1 materijal

Medijska pedagogija

1 materijal

Politološki aspekti masovne komunikacije

1 materijal

Znanost u medijima

1 materijal

Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima

1 materijal

Geopolitika i globalna sigurnost

1 materijal

Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine

0 materijala

Filozofija komunikacije

0 materijala

Introduction to Global Communication

0 materijala

Introduction to Sociolinguistics

0 materijala

Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta

0 materijala

Komunikacijske i prezentacijske tehnike

0 materijala

Medienkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

0 materijala

Mediji i bioetika

0 materijala

Mediji i djeca

0 materijala

Mediji i nacionalna sigurnost

0 materijala

Medijski trening

0 materijala

Metode javne promocije znanosti

0 materijala

Njemački jezik - govorničke i prezentacijske vještine

0 materijala

Praktikum odnosa s javnošću

0 materijala

Pravne i etičke norme odnosa s javnošću

0 materijala

Printwerbung aus textlinguistisher und semiotischer Sicht

0 materijala

Profesija novinar (praktikum)

0 materijala

Proizvodni proces medija (praktikum)

0 materijala

Rizici masovne komunikacije

0 materijala

Self-Deception

0 materijala

Sociološki aspekti masovne komunikacije

0 materijala

Strateško razmišljanje

0 materijala

Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje

0 materijala

Veliki režiseri europske kinematografije

0 materijala

Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije

0 materijala

Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji

0 materijala