9.semestar

Mape sa materijalima

PREKRŠAJNO PRAVO

1 materijal

DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

0 materijala

SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA

0 materijala

EKONOMSKA POLITIKA

0 materijala

PARLAMENTARNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE I POREDBENO

0 materijala

AUTORSKO PRAVO

0 materijala

PRAVO POSVOJENJA

0 materijala

BAZE PODATAKA U PRAVU

0 materijala

BURZOVNO PRAVO

0 materijala

TURISTIČKO PRAVO

0 materijala

ARBITRAŽNO PRAVO

0 materijala

MEĐUNARODNO PRAVO MORA

0 materijala

POLITIČKE IDEJE I EUROPSKO JAVNO PRAVO

0 materijala

PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO

0 materijala

SINDIKALNO PRAVO

0 materijala

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

0 materijala

POREDBENO KAZNENO PROCESNO PRAVO

0 materijala

KAZNENO IZVRŠNO PRAVO

0 materijala

MEĐUNARODNO I EUROPSKO KAZNENO PRAVO

0 materijala

KAZNENOPRAVNA PRAKSA

0 materijala

PRAVO ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA

0 materijala

UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU

0 materijala

LOKALNA SAMOUPRAVA (izborni)

0 materijala

SPORTSKO PRAVO

0 materijala

ORGANIZIRANI KRIMINALITET

0 materijala

PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA

0 materijala

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO PRAVO

0 materijala

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

0 materijala

NOVA JAVNA UPRAVA (izborni)

0 materijala

EUROPSKO GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO

0 materijala

KRIMINOLOGIJA S VIKTIMOLOGIJOM

0 materijala

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPSKOJ I POREDBENOJ PERSPEKTIVI

0 materijala

GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO (izborni)

0 materijala

POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI

0 materijala

PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE

0 materijala

KOPNENO I ZRAČNO PRAVO

0 materijala

OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

0 materijala

DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO

0 materijala

NACRT PRAVNE POVIJESTI SUSJEDNIH ZEMALJA

0 materijala

KANONSKO PRAVO

0 materijala

GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO

0 materijala

MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO

0 materijala

EUROPSKO OBITELJSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO I MEĐUNARODNO PROCESNO PRAVO

0 materijala

EUROPSKO PROMETNO PRAVO

0 materijala

EUROPSKO UPRAVNO PRAVO

0 materijala

HRVATSKO I EUROPSKO GRAĐANSKO OVRŠNO PRAVO

0 materijala

IMOVINSKO POREZNO PRAVO

0 materijala

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST

0 materijala

IZBORNO PRAVO

0 materijala

IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO

0 materijala

JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EUROPSKE UNIJE

0 materijala

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

0 materijala

PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE (MENADŽMENT)

0 materijala

POREDBENO KAZNENO PRAVO

0 materijala

POVIJESNE OSNOVE OBVEZNIH UGOVORA U EUROPSKOM PRAVU

0 materijala

PRAVO I LITERATURA

0 materijala

EUROPSKO RADNO PRAVO

0 materijala

PRAVO STRANACA

0 materijala

MEĐUNARODNO RADNO PRAVO

0 materijala

MEĐUNARODNI UGOVORI

0 materijala

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

0 materijala

MIRENJE

0 materijala

RAČUNALNI KRIMINALITET

0 materijala

RJEŠAVANJE SPOROVA U MEĐUNARODNOM PRAVU

0 materijala

SUDAČKO RASUĐIVANJE I SUDAČKO STVARANJE PRAVA

0 materijala

TEORIJA PRAVNIH VRELA I PRAVNA VRELA EUROPSKOG I HRVATSKOG PRAVA

0 materijala

USTAVNA DEMOKRACIJA I SUDOVI

0 materijala

ZDRAVSTVENO PRAVO

0 materijala