Izborni predmeti za oba smjera

Mape sa materijalima

Jezik hrvatskoga biblijskog prvotiska

0 materijala

Semantički pol rečenice

0 materijala

Gramatikazacija u hrvatskome jeziku

0 materijala

Autobiografska proza

0 materijala

Slavonski tekst hrvatske književnosti u kontekstu

0 materijala

Istraživanje interkulturalnih i međuknjiževnih uzajamnosti

0 materijala

Metodologija znanstvenog rada (nastavni smjer)

0 materijala

Marko Marulić

0 materijala

Modernitet 20. stoljeća

0 materijala

Intermedijalnost, Boro Pavlović

0 materijala

Alegorija

0 materijala

Retorika

0 materijala

Europska kratka priča

0 materijala

Molitvenici

0 materijala

Suvremena hrvatska književnost

0 materijala

Postmoderno stanje filozofije i kulture

0 materijala

Suvremene lingvističke teorije

0 materijala

Štokavsko narječje

0 materijala

Hrvatska povijesna leksikologija

0 materijala

Pragmalingvistika

0 materijala

Značenje i uporaba hrvatskih padežnih oblika

0 materijala

Metodika nastave filma

0 materijala

Odabrane interpretacije iz metodičke i znanstvene literature

0 materijala

Metodičko-komparativno čitanje suvremene književnosti

0 materijala

Zagrebačka filološka škola

0 materijala

Stilovi medijske kulture

0 materijala

Žene hrvatske proze

0 materijala

Hrvatska i europska avangarda u prvoj polovici XX. stoljeća

0 materijala

Regionalna književnost I (nastavnički smjer)

0 materijala

Teorija stila II (nastavnički smjer)

0 materijala

Književna geografija Dubrovnika

0 materijala

Rubni žanrovi u hrvatskoj književnosti

0 materijala

Povijest hrvatske Biblije

0 materijala

Semantika

0 materijala

Ljubav u književnoj teoriji

0 materijala