Izborni predmeti

Mape sa materijalima

Njemačka i austrijska povijest do 1848.

0 materijala

Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945.

0 materijala

Povijest Njemačke nakon 1945.

0 materijala

Kultura i civilizacija Njemačke

0 materijala

Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije

0 materijala

Njemačka književnost iz Slavonije

0 materijala

Suvremena njemačka drama

0 materijala

Njemački romantizam

0 materijala

Goetheov 'Faust'

0 materijala

Književnost biedermeiera i Mlade Njemačke

0 materijala

Bečka moderna

0 materijala

Kontrastivna analiza frazeologizama njemačkog i hrvatskog jezika

0 materijala

Konjugirani i nekonjugirani glagolski oblici u suvremenom njemačkom jeziku

0 materijala

Temeljni aspekti profesionalnog pevođenja

0 materijala

Temeljni aspekti poučavanja stranog jezika

0 materijala

Vježbe iz retoričke analize teksta

0 materijala

Njemačka ljubavna lirika

0 materijala

Francuski jezik I - VI

0 materijala

Mađarski jezik i kultura I - VI

0 materijala

Baze podataka

0 materijala

Osnove informacijske tehnologije

0 materijala

Osnove web dizajna

0 materijala

Pretraživanje Interneta

0 materijala

Starija njemačka književnost

0 materijala

Njemački frazeologizmi

0 materijala

Njemački pravopis

0 materijala

Kazališna radionica I

0 materijala

Kazališna radionica II

0 materijala

Ruski jezik I - II

0 materijala

Engleski jezik III

0 materijala

Engleski jezik IV

0 materijala

Uvod u sociolingvistiku

0 materijala

Rana proza Günthera Grassa

0 materijala

Žensko pismo na njemačkom jeziku

0 materijala

Književnost migranata na njemačkom jezičnom području

0 materijala

Povijest znanosti i ideja na njemačkom govornom području

0 materijala